Akty prawne, na podstawie których wykonywane są badania psychologiczne

Centrum Rozwijania Umiejętności Pracownia Psychologiczna w Trzebnicy i we Wrocławiu wykonuje badania psychologiczne w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. 


- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.

- Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014 r.
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996r. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.